smile bomb

2021 Smile bomb nike, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb louisvuitton, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb chanel, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb mcdonalds, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb starbucks, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb adidas, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb apple, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb rolex, 320x320, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb R, dia.330, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb Y, dia.330, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 Smile bomb B, dia.330, PLA fIlament, Mirror stainless

2021 M Coloring N.7, dia.450,  PLA filament, Mirror stainless

2021 MxS N.2, dia.330,  PLA filament, Mirror stainless

2021 S N.1, dia.220,  PLA filament, Mirror stainless